Memur Emeklileri İle İlgili Taleplerimiz

Türk Emekli-Sen Olarak Hazırladığımız 2018-2019 Yıllarına İlişkin Memur Emeklileri İle İlgili Toplu Sözleşme Taleplerimiz

Türkiye Kamu-Sen olarak, bu ülkeye karşı borçlu olduğumuzu düşünüyor ve bu niyetle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ecdadımızdan emanet aldığımız bu güzel ülkeyi, çocuklarımız için her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha yaşanılır bir ülke olarak yaşatmak öncelikli görevimizdir.

Dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen; çalışan, üreten, yol gösteren, hak eden ve hak ettiğini alan sendikacılık anlayışını ilke edinmiştir. Bu anlayış ve belirlenen Kalite Politikaları doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarıyla sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmet etmeyi, Devlet, Millet bütünleşmesini temin etmek suretiyle toplum, emekli ve iş barışını tesis etmeyi, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde üyelerinin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde, üyelerin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme surecine de katkıda bulunmaktadır.

Bu Amacın Gerçekleşmesi İçin :

1- Emeklilerin emeklilik ile ilgili problemlerini, emeklilik haklarından doğan ve doğacak maddi manevi hak, yetki ve yükümlülükleri modern hayatın akışını, emekli kariyerinin ve kuruluşa kayıtlı üyelerin yararına en uygun bir biçimde çözümlemeye uğraşmak.

2- Emekli mevzuat ve hukukunu ilgilendiren  çeşitli konular üzerinde incelemeler yaparak neticelerini ilgili kurumlara teklifte bulunmak.

3- İşbu tüzüğün kapsamı ile ilgili 3. maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olanların birbirleri ile tanışmalarını sağlamak amacı ile aralarında her nevi dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak.


4- Emeklilere insanlık haysiyetine yakışır adil bir emeklilik ücreti, daha iyi geçim şartları ve daha yüksek seviyede cemiyette saygınlık kazandırmaya çalışmak.

5- Emeklilerle bunların dul ve yetimlerinin emeklilikten mütevellit işlerini takip ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmak.

6- Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmeler sağlayacak tedbirleri almak.

7- Üyelerinin güvenle geleceğe bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesine ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmelerini temin etmek.

8- Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin çalışan memur ve hizmetli ile sözleşmelilerinin maddi manevi haklarına eşit ve adil bir şekilde pay almasına mümkün kılmak üzere çaba sarf etmek.

9- Çalışanların; işverenleriyle, sendikaları arasında yapacakları toplu iş    sözleşmelerinden, eşit oranda emeklilerinde yararlanmalarını sağlamak.

10-  Emekli haklarından doğan ihtilaflarda ve mevzuatlardan ve diğer her türlü haklardan dolayı zuhur edecek anlaşmazlıklarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açar, açılan davalarda üye ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur. Bu davaları izlemek üyelerine ve mirasçılarına adli yardımlarda bulunmak.

11-  Üyelerinin haklarını aramak üzere Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde teşebbüslerde bulunmak.

12-  Uluslar arası emsal teşekküllere üye olabilir, üyesi bulunduğu uluslararası teşekküllere delege, temsilci veya müşahit gönderir.

13-  Tüm emeklileri, sendika çatısı altında teşkilâtlandırmaya çalışmak.

14-  Üyelerinin maddi ve manevi hakları ile ilgili Emekli Sandığı yasası dahil ilgili bütün mevzuatla ilgili kurs, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay vb. eğitim ve kültür etkinlikleri düzenlemek.

15- Sağlık, tatil, dinlenme, yaşlılar evi ve spor tesisleri gibi tesisleri kurmak ve işletmek ve kiralamak.

16-  Kitaplık, basımevi kurmak işletmek, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapmak.

17-  Üyelerinin çıkarları doğrultusunda Yapı ve Tüketim Kooperatifleri, sandıklar, ticari ve sınai işletmeler, kreş, yurt, yaşlılar tatil köyleri, okul gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurulmasına yardımcı olmak ve katkıda bulunmak, misafirhaneler açmak.

18-  Üyelerden veya bunların dul ve yetimlerinden birisinin hastalıkları halinde muayenelerini ve tedavilerini yaptırmak. Hastanelerle, sağlık ve bakım yurtlarına, Darülacezeye kabullerini sağlamak.

19-  Üyelerden veya aile fertlerinden birisinin ölümü halinde ailesine mümkün olabilecek maddi manevi yardımı yapmak.

20-  Bakıma muhtaç olan üyelere huzur ve bakımevlerinde yer temin etmek.

21-  Üyeleri arasında iyi münasebetler kurulması ve bunun devam ettirilmesi için toplantılar, eğlenceler ve yurtiçi ve yurtdışı geziler tertip etmek.

22- Sendika olarak yasalarına ve amaçlarına uygun faaliyetlerini yapabilmek için gerekli her türlü taşınır taşınmaz malları edinmek.

23-  Üyeler arasında çıkacak ihtilafları çözmek için hakemlik yapmak.

24-  Diğer kamu ve kit emeklileri tarafından kurulmuş bulunan sendikalar, birlikler, federasyon ve konfederasyonlara üye olmak, kurmak, katılmak.

Faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Bu faaliyetlere katkı sağlamak için tüm memur emeklilerini ve sendikamıza üye olup emekli olan üyelerimizi Türk Emekli-Sen çatısı altında toplanmaya çağırıyoruz.

Türk Emekli Sen kurultay, çalıştay, sempozyum, istişare toplantılarında ve emekli üyelerimizin görüşleri, anket, çalışmaları ve alan çalışmaları doğrultusunda oluşturulan emeklilerimizin sorunları ve çözüm yollarıiçin gayret sarf etmektedir ve tüm bu hususların sonuna kadar takipçisidir. 

Türk Emekli-Sen Olarak Hazırladığımız 2018-2019 Yıllarına İlişkin Memur Emeklileri İle İlgiliToplu Sözleşme Taleplerimiz1- Emeklilere sendika kurma hakkı tanınmalı, kamu görevlileri ile birlikte emeklilere de toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmeli, emekli maaş artışları toplu sözleşmeyle belirlenmelidir. 


2- En düşük emekli maaşı insanca yaşanacak bir seviyeye çıkarılmalı, emeklilere ödenecek asgari emekli aylığı tutarı, yoksulluk sınırının altında olmamalıdır. 

3- Emekliler, devlet ve üniversite hastaneleri ile polikliniklerde muayene ve tedavisi için herhangi bir ek ücret ödememeli, ilaveten ilaç bedeli, ortez, protez gibi iyileştirme araç ve gereç bedelleri devlet tarafından karşılanmalı, sağlık vs. katkı paylarından muaf tutulmalı, ilaçlara sınırlama getirilmemeli, doktorun yazdığı ilaç için ücret farkı ve hastanelere otel ücreti ödememelidir. 

4- Enflasyon karşısında eriyen emekli maaşları, reel enflasyon oranlarında derhal iyileştirilmeli, emeklilere milli gelir artışından refah payı verilmeli, rahat nefes alması sağlanmalıdır. 

5- Enflasyon sepetinin hesabında, emekli maaşlarının %70’ine isabet eden gıda maddesi ve barınma giderlerinin ağırlığı aynı oranda dikkate alınmalıdır 

6- Çalışanlara verilen tedavi gideri harcırahı emeklilere de verilmeli, kamu konaklama tesislerinden yararlanmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

7- Emekliler için SGK mevzuatı genişletilmeli, huzurevi, dinlenme tesisleri gibi yerlerin kapasiteleri artırılmalı, emekli evleri kurulmalı, huzurevleri ücretsiz olmalı, hiç olmazsa talep edilen ücretler emeklilerin ödeyebileceği miktara düşürülmelidir 

8- Emeklilere eş ve çocuk yardımı ödenmeli, toplu ulaşım, konaklama, konut edinme, banka kredilerinde gerekli indirim ve kolaylıklar sağlanmalı, vefat eden emeklilerin, dul ve yetimlerine ödenen aylıklar, asgari geçim standardının üstünde olmalıdır. 

9- Emeklilere TOKİ’nin ayırdığı ev kontenjanı yükseltilmelidir. 

Yazar: teskocaeli1